perspecto

Logowanie

Audytor Klient
tajemniczy klient

Polityka prywatności

 

Polityka ochrony prywatności w spółce Perspecto

Spis treści

 1. Wprowadzenie
  1.1.    Co to są dane osobowe?
  1.2.    Jak spółka Perspecto wykorzystuje dane osób odwiedzających jej stronę               internetową?
  1.2.1. Odwiedzanie strony internetowej spółki Perspecto.
  1.2.2. Gromadzenie i archiwizacja danych trwałych w przypadku rejestracji                    online.
  1.2.3. Gromadzenie i archiwizacja danych trwałych w przypadku przekazania                aplikacji drogą elektroniczną (email) i telefoniczną.
  1.3.    Czy tworzone są profile użytkownika?
  1.3.1. Gromadzenie i archiwizacja danych użytkowych oraz profilowanie.
  1.4.    Jakie podstawy prawne obowiązują w zakresie wykorzystywania tych                  danych?
  1.4.1. Podstawy prawne przetwarzania danych.
  1.4.2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych              przez Perspecto?
   
 2. Jak i w jakiej formie dane przekazywane są osobom trzecim bądź używane przez spółkę Perspecto w dalszym zakresie?
   
 3. Z jakich usług/serwisów i ofert osób trzecich oraz cookies korzystamy?
  3.1.    Cookie.
  3.2.    Wtyczki portali społecznościowych (social plugins).
  3.3.    Deklaracja ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.
   
 4. Twoje prawa:
  4.1.    Prawo do informacji,
  4.2.    Odwołanie,
  4.3.    Sprostowanie i uzupełnienie danych,
  4.4.    Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym“)
  4.5.    Ograniczenie przetwarzania
  4.6.    Prawo do przenoszenia danych,
  4.7.    Prawo do złożenia skargi.
   
 5. Okres archiwizowania danych osobowych; terminy usuwania danych.
   
 6. Bezpieczeństwo danych, zakres obowiązywania.
   
 7. Osoby odpowiedzialne i osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych.
   

 

 

1.                 Wprowadzenie

 

Twoje dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach postanowień prawnych Rzeczpospolitej Polskiej o ochronie danych. Poniżej zamieszczamy informacje o rodzaju, zakresie oraz celu gromadzenia i używania danych osobowych. Ich treść jest w każdej chwili dostępna na naszej stronie internetowej www.perspecto.pl.

Jednostką odpowiedzialną (administratorem) w rozumieniu prawa o ochronie danych jest spółka Perspecto. W razie pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem daneosobowe@perspecto.pl.

 

Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest w szczególności Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EG (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Perspecto Sp. Z o.o. świadczy profesjonalne usługi w zakresie badań Mystery Shopping (Tajemniczy Klient). Naszym nadrzędnym celem i misją jest wspieranie firm w budowaniu ich pozytywnego wizerunku, poprzez dostarczanie rzetelnych informacji na temat jakości obsługi. Nasz zespół rekruterów i koordynatorów tworzą osoby z doświadczeniem, dzięki czemu dokładnie wiemy jak zapewnić komfortowe warunki pracy i poczucie bezpieczeństwa.

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

firmom księgowym, kadro-płacowym, prawniczym, informatycznym, windykacyjnym, marketingowym, rekrutacyjnym,

 

oraz innym niezależnym odbiorcom:

podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

 

 

1.1.        Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której informacje dotyczą”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przyporządkowanie do znacznika identyfikacyjnego jak nazwisko, przyporządkowanie do danych dotyczących lokalizacji, internetowego znacznika identyfikacyjnego albo jednego lub kilku specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Do danych osobowych należą np. nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, ale też dane nt. hobby, członkostwa lub stron internetowych odwiedzanych przez te osoby.

 

Dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy tylko w sytuacjach dozwolonych prawem bądź, gdy na gromadzenie danych zgodę wyraził sam użytkownik.

Zgodą jest każde dobrowolne, konkretne dla danego przypadku, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, daje do zrozumienia, iż przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

1.2.        Jak spółka Perspecto wykorzystuje dane osób odwiedzających jej stronę internetową?

 

1.2.1.     Odwiedzanie strony internetowej spółki Perspecto

My (bądź dostawca przestrzeni www) gromadzimy informacje o każdych odwiedzinach strony spółki Perspecto (tzw. pliki protokołu/pliki dziennika serwera) („dane dostępowe“). Do danych dostępowych zalicza się:

 

Nazwę pomyślnie wywołanej strony internetowej, plik, datę i godzinę wywołania, ilość przekazanych danych, zgłoszenie pomyślnego wywołania strony, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, referrer URL (wcześniej odwiedzana strona), adres IP oraz informacje o zainteresowanym dostawcy.

 

Dane te będą archiwizowane odrębnie od danych wprowadzonych przez Ciebie w ramach użytkowania naszej oferty oraz usługi. Przyporządkowanie tych danych do określonej osoby z naszej strony nie jest możliwe. Ww. dane dostępowe wykorzystujemy tylko do oceny statystycznej, celów zakładowych, na rzecz bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty oraz usługi przedstawianej na witrynie Perspecto. Zastrzegamy sobie jednak możliwość późniejszej weryfikacji danych dostępowych na wypadek poszlak uzasadniających podejrzenie, iż doszło do przypadków użycia niezgodnego z prawem. Dane te archiwizowane są przez wzgląd na fakt, iż tylko w ten sposób możemy zapobiegać nadużyciom w zakresie korzystania z naszej oferty oraz usługi. W razie potrzeby, mają umożliwić wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W takich sytuacjach archiwizacja tych danych jest dla nas, jako podmiotu odpowiedzialnego, konieczna. Co do zasady dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, o ile w zakresie przekazania nie zachodzi obowiązek ustawowy bądź przekazanie nie będzie służyło ściganiu sprawców przestępstw.

 

1.2.2.     Gromadzenie i archiwizacja danych trwałych w przypadku rejestracji online

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszym przedsiębiorstwie, Twoje dane osobowe będą przez nas gromadzone, wykorzystywane i archiwizowane w trakcie rejestracji online, o ile okaże się to konieczne do tych celów. Chodzi przy tym o następujące dane: Imię, nazwisko, numer telefonu (komórkowy bądź stacjonarny), adres e-mail, login,

 

oraz opcjonalnie bądź dobrowolnie

 

źródło pozyskania informacji o firmie Perspecto, nr. dok. tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, Nr NIP, adres zamieszkania, Urząd Skarbowy, numer konta bankowego, właściciel konta bankowego,

preferowane miejsce pracy, obywatelstwo, posiadanie prawa jazdy wraz z kategorią, posiadanie samochodu osobowego, preferowany rodzaj i dziedzina zatrudnienia, inne dobrowolnie przekazane dane.

 

Dane osobowe przekazane w ramach rejestracji będą archiwizowane do celów obsługi administracyjnej aplikacji w systemie komputerowym spółki Perspecto. Nie będą zbywane na rzecz osób trzecich ani wykorzystywane do celów reklamowych, badań rynkowych bądź tym podobnych celów. Twoje dane osobowe zostaną nam przesłane tylko w sytuacji zaznaczenia przez Ciebie haczykiem pola potwierdzenia przyjęcia do wiadomości niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych i jednoznacznego uruchomienia wysyłki danych przy użyciu przycisku „Wyślij”. Twoje dane przekazywane są w formie zakodowanej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Perspecto. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Wraz z przyjęciem do wiadomości niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych wyrażasz zgodę na archiwizowanie Twoich danych osobowych w systemie komputerowym spółki Perspecto do celów obsługi administracyjnej aplikacji i nawiązania stosunku zatrudnienia.

 

1.2.3.     Gromadzenie i archiwizacja danych trwałych w przypadku przekazania aplikacji drogą elektroniczną (email) i telefoniczną

 

W przypadku nawiązania przez użytkownika kontaktu w sposób bezpośredni (mailem bądź telefonicznie) informacje przekazane przez niego do celów obsługi jego zapytania oraz na wypadek zapytań dodatkowych również będą archiwizowane w systemie komputerowym spółki Perspecto do celów obsługi administracyjnej aplikacji.

 

 

1.3.        Czy tworzone są profile użytkownika?

1.3.1.     Gromadzenie i archiwizacja danych użytkowych oraz profilowanie

 

Do celów optymalizacji naszej witryny internetowej gromadzimy i archiwizujemy dane, takie jak przykładowo data i godzina wywołania strony, stronę, z której wywołałeś naszą witrynę, oraz podobne dane.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Profilowanie danych osobowych przez Perspecto polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy przyszłych ofert pracy.

 

Profilowanie oznacza  dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub przewidzenia aspektów dotyczących wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, osobistych upodobań, zainteresowań, niezawodności, zachowań, miejsca pobytu czy zmiany miejsca przebywania tej osoby fizycznej. Przykładami takiego profilowania jest m. in. analiza tychże danych (np. w oparciu o metody statystyczne) prowadzona w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy bądź przekazywanie użytkownikowi ofert pracy.

 

1.4.        Jakie podstawy prawne obowiązują w zakresie wykorzystywania tych danych?

 

1.4.1.     Podstawy prawne przetwarzania danych

 

Dane użytkowników naszej oferty oraz usługi przetwarzamy z reguły w oparciu o przepisy prawne wynikające z art. 6 (1) b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że są przetwarzane, gdyż są konieczne do wykonania zawartej między Tobą a nami umowy oraz do podjęcia działań przedumownych następujących na Twoje żądanie.

Ponadto, w szczególnych przypadkach, możemy przetwarzać Twoje dane w oparciu o przepisy art. 6 (1) c. ogólnego rozporządzenia o danych osobowych, a to w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na nas bądź na innych podmiotach zobowiązanych, bądź na podstawie art. 6 (1) e. ogólnego rozporządzenia o danych osobowych, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania powierzonych nam bądź podmiotowi odpowiedzialnemu zadań realizowanych w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

Nadto, w przypadku rejestracji danych podczas odwiedzin na stronie internetowej Perspecto lub przekazania do systemu komputerowego spółki Perspecto oraz innych usługodawców serwisowych, zachodzi właściwość art. 6 (1) f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a to w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony naszych uprawnionych interesów bądź uprawnionych interesów podmiotów trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy Twojej osoby lub Twoich podstawowych praw do wolności, wymagające ochrony danych osobowych. Uprawniony interes zachodzi przykładowo w sytuacji istnienia między Tobą (lub osobą, której to dotyczy) a nami (jako podmiotem odpowiedzialnym) miarodajnej i stosownej relacji, przykładowo, gdy dana osoba jest naszym klientem lub użytkownikiem serwisu lub działa na jego zlecenie.

Wskazujemy ponadto na każdorazowe objaśnienia do opisów procedur przetwarzania danych zamieszczonych w niniejszych postanowieniach o ochronie danych osobowych.

 

1.4.2.     Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Perspecto?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• obsługi reklamacji na Perspecto w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Perspecto, którym jest:

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

•  monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Perspecto między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

•  organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 

2.                 Jak i w jakiej formie dane przekazywane są osobom trzecim bądź używane przez Perspecto w dalszym zakresie?

 

Na zarządzenie właściwych jednostek, w poszczególnych sytuacjach, możemy udzielać informacji o tych danych (dane trwałe), o ile będzie to konieczne do celów ścigania przestępstw, ochrony przed zagrożeniami, wykonywania ustawowych zadań urzędu ochrony konstytucji lub służb kontrwywiadu wojskowego lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Perspecto, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną przekazywane do systemu komputerowego spółki Perspecto do celów obsługi administracyjnej Twojej aplikacji. Wyrażasz zgodę na pozyskanie i archiwizowanie swoich danych osobowych przez spółkę Perspecto w elektronicznej bazie danych spółki w zakresie, w jakim - z jednej strony - okaże się to konieczne do obsługi administracyjnej aplikacji oraz – z drugiej - do nawiązania stosunku zatrudnienia.

 

3.                 Z jakich usług/serwisów i ofert osób trzecich oraz cookies korzystamy?

 

Może się zdarzyć, że niniejsza oferta oraz usługa zostanie powiązana online z materiałami osób trzecich, przykładowo z filmami YouTube, materiałem map Google-Maps, RSS-Feed lub grafikami innych stron internetowych. Powyższe będzie odbywać się przy założeniu, że dostawcy takich treści (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") poznają adres IP użytkownika, gdyż nie znając adresu IP nie byliby w stanie przesyłać treści do jego przeglądarki. Stąd też adres IP jest niezbędny do ich przedstawiania. Spółka Perspecto stara się korzystać wyłącznie z takich materiałów, których dostawca wykorzystuje adres IP wyłącznie w celu dostarczania swoich treści. Nie mamy jednak wpływu na możliwość zapisania adresu IP przez dostawcę zewnętrznego przykładowo do celów statystycznych. Jeżeli posiadamy wiedzę o takiej sytuacji, informujemy o tym naszych użytkowników.

 

3.1.        Cookies

 

Celem poszerzenia zakresu funkcjonalności naszej oferty i usługi oraz mając na uwadze zwiększenia komfortu korzystania z niej przez naszych Użytkowników korzystamy z plików cookie. Dzięki nim możemy zmieniać naszą ofertę oraz usługę w sposób jeszcze bardziej przyjazny, efektywny i bezpieczny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane pliki sesyjne (tymczasowe), automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty na stronie. Nie są szkodliwe dla komputera oraz nie zawierają wirusów. Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby uniemożliwiała zapisywanie plików cookie na komputerze, aczkolwiek w ten sposób niektóre funkcje witryny mogą zostać ograniczone.

 

3.2.       Wtyczki portali społecznościowych (social plugins)

 

Nasza strona internetowa oraz strony powiązane z naszymi podmiotami wykorzystują wtyczki różnych portali społecznościowych. Dalsze informacje na temat odpowiednich portali społecznościowych, ich dostawców oraz postanowieniach dot. ochrony danych znajdziesz w tabeli poniżej.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej dysponującej wtyczką portalu Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami portali społecznościowych. W ramach tego procesu, za pośrednictwem wtyczki, portal bezpośrednio przesyła treści do Twojej przeglądarki, integrując je z witryną. Nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych przez portal społecznościowy za pomocą takich wtyczek, co oznacza, że udostępniane przez nas informacje są zgodne z naszym obecnym stanem wiedzy.

 

Dzięki zintegrowanej wtyczce portal społecznościowy otrzymuje informację o tym, że odwiedziłeś odpowiednią stronę naszej witryny. Jeżeli jesteś zalogowany na portalu społecznościowym, portal może przyporządkować Twoje odwiedziny na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Informacje o interakcjach, w szczególności korzystaniu z funkcji komentowania lub kliknięcie przycisku „Udostępnij“, również przesyłane są do portalu i są tam zapisywane. 

 

Informacje o celu i zakresie pobranych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez portal społecznościowy oraz informacje o Twoich prawach z tym związanych a także możliwościach dokonywania ustawień chroniących Twoją prywatność znajdziesz w uwagach dot. ochrony danych osobowych zamieszczonych na danym portalu społecznościowym (patrz tabela poniżej).

 

Jeśli nie życzysz sobie, aby portal społecznościowy miał możliwość gromadzenia danych na Twój temat przyporządkowując Twoje odwiedziny na naszej witrynie do danych zapisanych na Twoim koncie użytkownika tego portalu, musisz wylogować się z konta użytkownika tego portalu przed wejściem na naszą witrynę.

 

 

Wtyczka portali społecznościowych

Provider lub portal społ.

Polityka Prywatności

Facebook Button „Udostępnij”

Facebook, Inc.,

1601 South California Avenue, Palo Alto,

CA 94304, USA

https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter Button „Tweet“             

Twitter, Inc.,

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco,

CA 94107, USA 

http://twitter.com/privacy

Google+ Button

Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

                              

               

               

 

 

3.3.         Deklaracja ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics

 

Niniejsza strona www korzysta z usług Google Analytics, serwisu do analiz stron internetowych oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. "cookies", czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach użytkowników, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej, z reguły przekazywane są do USA i zapisywane na serwerze Google. W przypadku włączenia anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkowników będzie skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umawiających się, tj. stronach porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA w formie pełnej i tam skracany.

 

W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej i świadczenia innych usług na rzecz operatora strony związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub z Internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę, w ramach Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi Google.

Możesz zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Wskazujemy jednak, że w takim przypadku nie będziesz mieć możliwości pełnego skorzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Poza tym możesz zapobiec przechwytywaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z adresem IP), przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującymi linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Odnośnik do źródła: Google Analytics

 

4.            Twoje prawa:

4.1.         Prawo do informacji

 

Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania w każdej chwili bezpłatnych informacji o archiwizowanych przez nas danych osobowych. O udzielenie takiej informacji użytkownik może zwrócić się do nas kierując swoją prośbę na adres daneosobowe@perspecto.pl.

 

Prawo do uzyskania informacji zawiera prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe danej osoby, a także, jeśli dane są przetwarzane, także informacji o:

celu przetwarzania; kategoriach przetwarzanych danych osobowych; odbiorcy lub kategoriach odbiorców, którym ujawniono dane osobowe bądź którym zostaną one ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych;

jeśli możliwe, planowany okres archiwizacji danych, lub, jeśli brak takiej możliwości, kryteria ustalenia takiego okresu;

istnienie prawa do korekty bądź usunięcia odnoszących się do nich danych osobowych lub prawa do ograniczenia wykorzystywania danych przez podmiot odpowiedzialny lub prawa sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania; istnienie prawa do złożenia skargi w organie nadzoru;

w przypadku, gdy dane osobowe nie są otrzymywane od osoby, której dotyczą, wszystkie posiadane informacje o pochodzeniu tych danych; zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą.

 

Prawo do udzielenia informacji nie zachodzi w szczególności w sytuacji, gdy dane archiwizowane są tylko dlatego, iż z uwagi na ustawowe lub statutowe przepisy o przechowywaniu danych nie mogą zostać usunięte, lub służą wyłącznie do celów zabezpieczenia danych lub kontroli ochrony danych a udzielenie informacji wiązałoby się z poniesieniem niewspółmiernych kosztów oraz gdy przetwarzanie do innych celów z użyciem odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych jest wykluczone.

 

4.2.        Odwołanie

 

Każdy użytkownik, w każdej chwili, ma prawo do odwołania udzielonej nam zgody na wykorzystywanie, przetwarzanie lub przekazywanie swoich danych osobowych w formie pisemnej lub mailem. W tym celu może zwrócić się do daneosobowe@perspecto.pl.

 

W przypadku odwołania zaniechamy przetwarzania zarchiwizowanych danych użytkownika dokonując ich niezwłocznego usunięcia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której wykazano istnienie bezwzględnych i zasługujących na ochronę powodów przemawiających za dalszym przetwarzaniem danych, nadrzędnych wobec interesu, praw i wolności użytkownika, bądź w sytuacji, gdy przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Dlatego będziemy kontynuować przetwarzanie tych danych np. w sytuacji, gdy okażą się konieczne na przykład do realizacji niniejszego stosunku umownego. 

 

4.3.        Sprostowanie i uzupełnienie danych

 

Użytkownik bądź osoba, której to dotyczy, ma prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, które dotyczą jego/jej osoby. Z uwzględnieniem celu przetwarzania danych osoba, której to dotyczy, ma prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych – także za pośrednictwem uzupełniającego oświadczenia. W tym celu każdorazowo prosimy o kontakt z daneosobowe@perspecto.pl.

 

4.4.        Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym“)

 

Użytkownik ma prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, które zostały u nas zarchiwizowane. W tym celu każdorazowo prosimy o kontakt z daneosobowe@perspecto.pl.

 

Dane są usuwane niezwłocznie w następujących przypadkach:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat, bądź zostały zebrane bez zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

 

W przypadku wypowiedzenia stosunku użytkowania dane użytkownika podlegają regularnemu usunięciu z wewnętrznej bazy danych. Dane nie podlegają usunięciu w sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; na przykład realizacji umowy z Perspecto (patrz w związku z tym także punkt V. poniżej) lub, gdy usunięciu stoją na przeszkodzie ustawowe terminy przechowywania danych.

 

Nadto, do usunięcia danych nie dochodzi, gdy przetwarzanie:

(i)           jest konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy stosowanego prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(ii)          do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(iii)         z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; lub

(iv)         do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

 

 

W przypadku niezautomatyzowanego przetwarzania danych dane nie muszą zostać usunięte, jeżeli usunięcie tych danych z uwagi na szczególny rodzaj archiwizacji nie byłoby możliwe bądź byłoby możliwe tylko za poniesieniem niewspółmiernie dużych wysiłków a interes osoby, której dane dotyczą, co do ich usunięcia należy uznać za nikły. Zamiast usunięcia stosuje się wówczas ograniczenie przetwarzania.

 

Nadto, w miejsce usunięcia danych stosujemy ograniczenie przetwarzania, dopóki i w takim zakresie, w jakim mamy powód zakładać, że wskutek usunięcia danych zostałby naruszony godny ochrony interesu Twojej osoby bądź osoby, której to dotyczy. Poinformujemy Ciebie bądź osobę, której to dotyczy, o ograniczeniu przetwarzania, o ile powiadomienie nie okaże się niemożliwe bądź nie będzie wymagało niewspółmiernego wysiłku.

 

Patrz w związku z tym poniższy punkt „Ograniczenie przetwarzania“ oraz punkt V poniżej.

 

4.5.        Ograniczenie przetwarzania

 

Ponadto masz prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem daneosobowe@perspecto.pl.

 

Możliwość skutecznego wyegzekwowania prawa do ograniczenia przetwarzania zachodzi tylko w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:

(i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

(ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub

(iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Na wypadek uzyskania przez Ciebie ograniczenia przetwarzania, powiadomimy Cię odpowiednio, zanim ograniczenie zostanie uchylone.

 

Nadto, do ograniczenia przetwarzania w miejsce usunięcia danych może dojść w określonych przypadkach,. W związku z tym odsyłamy w szczególności do wcześniejszego punktu „Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym “)“.

 

4.6.        Prawo do przenoszenia danych

 

Masz prawo do otrzymania udostępnionych nam przez siebie i dotyczących Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem daneosobowe@perspecto.pl.

 

Dodatkowo masz prawo aby przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo to nie ma zastosowania, o ile niekorzystnie wpływa na prawa i wolności innych, bądź nie ma zastosowania przypadku przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

4.7.        Prawo do złożenia skargi

 

Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do wybranego przez siebie organu nadzoru.

 

Organem nadzoru w Polsce są urzędy ds. ochrony danych, właściwe zgodnie z prawem obowiązującym w UE.

 

5.              Okres archiwizowania danych osobowych; terminy usuwania danych

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Perspecto zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

6.           Bezpieczeństwo danych, zakres obowiązywania

6.1.        Bezpieczeństwo danych

 

Celem zapewnienia najlepszej ochrony danych użytkownika oferta oraz usługa zamieszczona na witrynie Perspecto jest przekazywana w ramach połączenia tworzonego pomiędzy serwerem użytkownika a przeglądarką zabezpieczanego certyfikatem SSL, tzn. dane przekazywane są w formie zakodowanej.

 

W trakcie korzystania z naszej oferty oraz usługi dane są archiwizowane na serwerze własnym na terenie Unii Europejskiej (UE), z zastrzeżeniem innych informacji przekazanych użytkownikowi.

 

Użytkownikowi wyraźnie wskazuje się, że zagwarantowanie pełnej ochrony i bezpieczeństwa danych w transferze w sieci otwartej, jaką jest internet, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej nie jest możliwe. Użytkownik wie, że dostawca, w każdej chwili, ma techniczną możliwość uzyskania wglądu do oferty oraz usługi zamieszczonej na stronie zapisanej na serwerze witryny oraz do ewentualnie zapisanych tam danych użytkownika. Użytkownik w pełni samodzielnie troszczy się o bezpieczeństwo i zabezpieczenie danych przekazywanych przez siebie do internetu i zapisywanych na serwerach witryn. Nie odpowiadamy za ujawnienia danych będące skutkiem błędów lub ujawnienia wynikające z nieautoryzowanego dostępu osób trzecich.

 

6.2.          Dostępność i ważność postanowień o ochronie danych osobowych; zmiany

 

Niniejsze postanowienia o ochronie danych są w każdej chwili dostępne na stronie perspecto.pl z możliwością ściągnięcia i wydruku.

 

Mamy prawo do dokonywania zmian w zakresie postanowień o ochronie danych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.


 

7.               Osoby odpowiedzialne i osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych

 

Administratorem strony internetowej Perspecto w charakterze osoby fizycznej lub prawnej, organu, instytucji bądź innej jednostki, która samodzielnie bądź razem z innymi podejmuje decyzje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych, jest:

 

Perspecto Sp. Z.o.o.

ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000375236

NIP: 8971769598

Kapitał zakładowy 50.000 zł

 

email: daneosobowe@perspecto.pl.

Telefon: 71 377 88 93.

 

 

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w przypadku wykonywania praw użytkownika (np. prośba o udzielenie informacji, sprostowanie, usuwanie danych oraz odwołanie udzielonej zgody) jesteśmy dostępni pod adresem, który szczegółowo podano powyżej.